Kostnader för icke värdeskapande aktiviteter

Icke värdeskapande kostader syftar på de kostnader som inte skapar värde för kunden. Det vill säga alla de kostnader som inte tillfredsställer kundens primära behov. Det kan vara felkostnader, slöserig, "failure demand", dubbelarbete, flaskhalsar i flödet etc.

De gröna pilarna i bilden ovan visar den väg kunden måste ta i vissa organisationer för att få sitt kundbehov tillfredställt. De gröna pilarna visar också de felkostnader som företaget har. 

Om kunden tvingas ringa kundtjänst, ekonomiavdelningen etc. är detta en felkostnad. Det är en dold kostnad för många företagare. Kundtjänsten tycker att de gör ett bra arbete när de tar reda på svaret på kundens fråga och det gör de ju också. Problemet är att detta inte är kundens primära behov, det är ett " failure demand"/sekundärt behov dvs. en sak kunden måste göra för att få sitt primära behov uppfyllt.

Hade företaget gjort rätt från början så hade kunden inte behövt belasta kundtjänst eller ekonomiavdelningen (för att förstå fakturan). Dessa" failure demand" innebär minskat kundvärde/missnöjd kund och skapar dyra och icke värdeskapandekostnader för företaget. 

En annan icke värdeskapande kostnad är kontrollkostnaden.Den ger inget ökat värde till kunden men måste till viss del finnas i företaget ändå. Exempelvis är kostnaden för den ekonomiska uppföljningen i företaget. Faran ligger i och om kontrollkostnaderna blir för höga.

KundHuset hjälper dig att minska dina fel- och kontrollkostnader och att satsa mer på de förebyggande kostnaderna. 


Vi arbetar även men att eliminera slöseri, dubbelarbete, omstarter, onödiga/felaktiga processer, sekundära kundbehov och allmän suboptimering. Vi bistår med utbildning och processledning i förbättringsprojekt, teambuildning och samarbete, standardisering och spridning av bra arbetsprocesser och rutiner samt med ett antal andra metoder, verktyg och aktiviteter.
 

KundHusets arvode är lägre än de felkostnader du betalar idag!