Flödeseffektivitet


KundHuset arbetar med flödeseffektivitet vilket innebär att vi arbetar med det horisontella flödet i organisationen. Detta i motsats till resurseffektivitet som lägger fokus på avdelningar, resurser (röntgenapparaten) eller funktioner (rapporteringsfunktionen).

Flödeseffektivitet sätter fokus på flödesenheten som flyter i organisationens processer. Flödesenheten kan vara människor (kund), material (trä) eller dokument (bygglovsansökan). 

KundHuset arbetar i huvudsak i branscher där tjänsten är större än varan.


Vi definierar processer ur flödesenhetens perspektiv, det vill säga ur kundbehovet. Många organisationer gör misstaget att definiera processerna efter verksamheten och dess olika funktioner. Vår syn på flödeseffektivitet fokuserar på tiden från det att ett kundbehov har identifieras till dess att det är tillgodosett.

KundHuset hjälper dig med att kartlägga processer efter kundbehov och vi ger förslag på systemgränser (processens början och slut) samt genomför flödesförbättringar, eliminerar flaskhalsar så långt det går och tar bort alla icke värdeskapande aktiviteter. I led med detta reducerar vi dubbelarbete, ö-tänkande, och minskar suboptimering som skapats till följd av tidigare resursoptimering.
 

Låt oss hjälpa dig och göra det vi är bäst på!